1. Organizatorem turnieju jest Sekretariat Powołań polskiej prowincji księży sercanów. Celem turnieju jest formacja religijna i sportowa, a także integracja środowiska liturgicznej służby ołtarza.
 2. W turnieju uczestniczyć mogą aktualni członkowie LSO z parafii prowadzonych przez księży sercanów. Jako „aktualni” rozumie się, osoby służące przynajmniej od stycznia br. w roku rozgrywanego turnieju. Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości. Uczestniczący w rozgrywkach o Puchar Księdza Prowincjała musi przedstawić na żądanie organizatora ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną fotografią (dokumenty powinien mieć opiekun zawsze przy sobie). Uprawnionym do gry jest wyłącznie zawodnik wpisany do karty zgłoszeniowej drużyny. Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny w odpowiedniej grupie. Nie można grać w dwóch grupach wiekowych, a tym bardziej nie można zmieniać drużyny podczas trwania turnieju.
 3. Kapitanowie i opiekunowie drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do listy zawodników lub sprawozdania sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w zawodach, stwierdzonej na podstawie listy zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być wnoszone do organizatora przed rozpoczęciem zawodów lub po zakończeniu meczu.
 4. Zawodnika, który na żądanie organizatora nie przedstawi ważnego dokumentu tożsamości należy traktować jako zgłoszonego na podstawie przedłożonych przez parafię niewiarygodnych dokumentów i nieuprawnionego do gry w zawodach (walkower).
 5. Drużyny mogą liczyć nie więcej niż 11 zawodników. Zespoły występują w sześcioosobowych składach (bramkarz + 5 zawodników w polu). Mecz może rozpocząć się tylko wtedy, gdy w każdej drużynie jest min. 5 zawodników.
 6. Grupy wiekowe są następujące:
 • grupa A: klasy od 2 do 4 szkoły podstawowej
 • grupa B: klasy od 5 do 8 szkoły podstawowej
 • grupa C: szkoła średnia, zawodowa, studenci.
 1. Przy obliczaniu wieku zawsze obowiązuje zasada roku urodzenia.
 2. Zawodnicy powinni posiadać jednolite stroje.
 3. Zakazane jest używanie obuwia z wkrętami metalowymi.
 4. Opiekunem grupy może być tylko osoba dorosła.
 5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w turnieju osób chorych oraz skutki wypadków przed, po i w czasie gry. W turnieju zawodnicy biorą udział wyłącznie na własną odpowiedzialność i po oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w turnieju.
 6. Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 8. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
 9. Alkohol, wyroby tytoniowe i wszelkie środki odurzające (narkotyki) są bezwzględnie zakazane. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego zakazu, będą usuwane ze spotkania.
 10. Organizator nie odpowiada za ubezpieczenie uczestników i opiekunów. Każda drużyna może posiadać własne ubezpieczenie NNW na czas rozgrywania turnieju.
 11. Bez zgody organizatora nie można umieszczać zdjęć i filmów zawierających wizerunek uczestników turnieju zarejestrowanych podczas turnieju na stronach internetowych, profilach społecznościowych nie związanych z tym wydarzeniem.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo prowadzenia relacji sportowych z przebiegu turnieju. Dlatego też uczestnicy turnieju, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni, proszeni są o wyrażenie zgody na publikację ich wizerunku (wizerunku dziecka).
 13. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z uczestnictwem w turnieju jest Sekretariat Powołań Polskiej Prowincji Księży Sercanów. Dane będą zbierane i przetwarzane tylko i wyłącznie w związku z Turniejem Piłki Nożnej o Puchar Księdza Prowincjała.
 14. Za szkody wyrządzone na obiekcie przez uczestnika lub zespół koszty ich usunięcia pokrywa dany uczestnik, zespół lub parafia.
 15. Wszyscy uczestnicy turnieju i ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów gry dostosowanych do warunków turnieju (TUTAJ), zasad wynikających z regulaminów boisk i placów gry oraz użytkowania sprzętu sportowego.
 16. Nagrodami za udział w turnieju są puchary przechodnie dla zwycięzców.
 17. Interpretacja powyższego regulaminu oraz wynikłe sprawy sporne rozstrzyga organizator, a jego decyzja jest ostateczna.
 18. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.