Powołanie w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego można realizować jako brat zakonny lub kapłan. Formacja na brata trwa 7 lat (rok postulatu, rok nowicjatu, 5 lat junioratu), a na kapłana 8 lat (rok postulatu, rok nowicjatu, 6 lat seminarium). Kandydatów przyjmuje Ksiądz Prowincjał po rozmowie kwalifikacyjnej w prowincjalacie w Warszawie. Każdego roku podawany jest termin i sposób spotkania z Księdzem Prowincjałem. Na rozmowę kwalifikacyjną każdy kandydat powinien zabrać ze sobą następujące dokumenty:

  • własnoręcznie napisana prośba o przyjęcie do Zgromadzenia,
  • własnoręcznie napisany życiorys,
  • świadectwo chrztu (aktualne) i bierzmowania,
  • świadectwo moralności od swojego księdza proboszcza,
  • świadectwo dojrzałości /oryginał/ lub dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • w przypadku kandydatów na braci zakonnych przynajmniej świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • świadectwo zdrowia z pełnym wynikiem badań /jak na studia wyższe/,
  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  • dwie fotografie.

Kandydaci przed przyjęciem kontaktują się z księdzem odpowiedzialnym za sercańskie duszpasterstwo powołań (ks. Franciszek Wielgut SCJ).

Podstawowym wymiarem życia dla braci i kapłanów w Zgromadzeniu jest życie zakonne, wyrażające się przez składane śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz wynikające z tego życie we wspólnocie. Dla Założyciela Zgromadzenia życie braterskie we wspólnocie to najważniejsza, po modlitwie, sprawa dla sercanów. Od tej braterskości O. Dehon uzależniał moc podejmowanego apostolstwa i świadectwa.

Kandydaci na braci zakonnych i kapłanów rozpoczynają wspólną formację od rocznego postulatu i rocznego nowicjatu. W czasie trwania rocznego postulatu kandydaci do Zgromadzenia starają się przede wszystkim rozpoznać autentyczność powołania otrzymanego od Pana Boga. Ponadto podejmują wysiłki w celu wzmocnienia w sobie predyspozycji do życia wspólnotowego, pogłębienia życia modlitwy i praktyk cnót chrześcijańskich. W postulacie ukazuje się również kandydatom do życia zakonnego istotę powołania sercańskiego, zapoznaje się ich z postacią Ojca Założyciela i historią Zgromadzenia, przybliża się główne formy posługi apostolskiej i misyjnej Zgromadzenia oraz istotne elementy duchowości sercańskiej. Postulanci mają zajęcia z języka polskiego, angielskiego, śpiewu, a także studiują wybrane zagadnienia z filozofii. Aktualnie postulat mieści się w Pliszczynie k. Lublina.

Nowicjat natomiast jest czasem wdrożenia młodych ludzi w praktykę życia zakonnego, którego istotę stanowią trzy śluby (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa) oraz życie braterskie we wspólnocie. Nowicjusze uczą się także dobrego przeżywania swojego człowieczeństwa. Oprócz zajęć z duchowości chrześcijańskiej i zakonnej, duchowości i historii Zgromadzenia zgłębiają również wybrane zagadnienia katechizmowe, liturgiczne oraz psychologiczne. Uczą się kultury żywego słowa, zasad dobrego zachowania, śpiewu i gry na instrumentach oraz języka łacińskiego i angielskiego. Istotną częścią formacji duchowej jest osobisty kontakt z Bogiem. Do ważnych elementów tej formacji należą: comiesięczne dni skupienia, codwutygodniowe przeżywanie sakramentu pokuty, codzienne modlitwy skoncentrowane wokół Mszy św. i adoracji, różnego rodzaju celebracje związane z rokiem liturgicznym oraz rekolekcje ignacjańskie.

Aby nowicjat był ważny, musi trwać dwanaście miesięcy. Po upływie tego okresu nowicjusze składają pierwsze śluby zakonne i zostają włączeni w szeregi Zgromadzenia Księży Sercanów. Aktualnie nowicjat mieści się w Kątach Starych k. Stopnicy.

Po złożonych pierwszych ślubach zakonnych i obłóczynach kandydaci na kapłanów rozpoczynają sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Misyjnym, kandydaci zaś na braci zakonnych juniorat, który także znajduje się w seminarium.

Sercem życia w seminarium jest modlitwa. Poprzez pogłębianie życia wiary, medytację słowa Bożego i praktykę rad ewangelicznych alumni dążą do zjednoczenia z Bogiem, zgodnie z charyzmatem Założyciela Sercanów O. Leona Jana Dehon. Ukoronowaniem formacji jest złożenie wieczystej profesji zakonnej (najwcześniej po 5 latach od złożenia pierwszych ślubów), przyjęcie święceń diakonatu i prezbiteratu. Studia filozofii (4 semestry), które prowadzi do głębszego rozumienia osoby ludzkiej i jej relacji do świata i Boga oraz studia teologii (8 semestrów), mające na celu przekazanie alumnom nauki Kościoła, stanowią niezbędny element przygotowania do kapłaństwa. Dzięki umowie z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, alumni seminarium w Stadnikach kończą studia z tytułem magistra teologii. Do dyspozycji studentów na miejscu jest czytelnia i biblioteka. Seminarium organizuje co roku sympozjum naukowe oraz liczne spotkania formacyjne. Wydawane są dwa periodyki naukowo-informacyjne: „Sympozjum” i „Rocznik Seminaryjny”. W czasie formacji seminaryjnej klerycy zdobywają także również doświadczenie pastoralne. Uczestniczą aktywnie w spotkaniach rekolekcyjnych, pielgrzymkach, angażują się w posługę ludziom chorym, odwiedzają domy dziecka i osoby starsze w miejscowej parafii. Redagują dwumiesięcznik dla chorych „Wstań”. Klerycy działają w wielu kołach zainteresowań: misyjnym, powołaniowym, charytatywnym, teatralnym i sportowym. Seminarium jest nie tylko miejscem formacji i studiów, ale i wielu wydarzeń religijno-kulturalnych: spotkania młodych księży, jubileusze kapłańskie, spotkanie rodzin misjonarzy, rekolekcje kapłańskie, dni skupienia dla chłopców i wiele innych.

Aktualnie seminarium mieści się w Stadnikach k. Krakowa.

 

Tekst ślubów zakonnych:

Ja, N. N., kierowany mocną decyzją woli, na chwałę Boga, aby Mu się mocniej konsekrować na ofiarę oddaną Jego miłości i całym życiem dokładniej naśladować Chrystusa, wobec obecnych tu współbraci, na Twoje ręce, Przewielebny Księże Prowincjale, ślubuję czystość, ubóstwo i posłuszeństwo według Konstytucji Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Rodzinie tej całym ser­cem się oddaję, abym za łaską Ducha Świętego i za wstawiennictwem Maryi Dziewicy, w służbie Boga i Kościoła, osiągnął doskonałą miłość.

Ponadto Najświętszemu Sercu Jezusa całego siebie oddaję i poświęcam, aby według wymagań naszych Konstytucji życie moje Bogu Ojcu w nieustającej ofierze składać. Ofiaruję przeto Boskiemu Majestatowi moje modlitwy, prace, cierpienia i radości, aby złączone uczuciami tego Najświętszego Serca mogły stać się nieustającą ofiarą miłości i zadośćuczynienia.

Błagam zatem Pana Jezusa, aby mnie niegodnego sługę swego, przyjąć raczył jako hostię poświęconą tak bardzo nas miłującemu Bogu. Amen.

 

Prowincjalat:

ul. Łowicka 46, 02-531 Warszawa, tel. 22 849 43 51

 

Ksiądz odpowiedzialny za sercańskie duszpasterstwo powołań:

ks. Franciszek Wielgut SCJ

32-422 Stadniki 81

tel.: 510 975 709

e-mail: mlodzisercanie@scj.pl